خاطرات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران – دور اول