9 بازدید فروردین, ۱۳۹۹ خانواده, قرآن و عترت

رابطه فرزند و پدر و مادر یا پدر و مادر و فرزندان، یک رابطه خاص است که با هیچ نسبت فامیلی قابل مقایسه نیست. بر همین اساس، قرآن در آیه ۱۲ سوره نساء، برای کسی‌که فرزندی ندارد و پدر و مادرش را هم از دست داده، تعبیر «کَلالَه» به معنی «از دست دادن توانایی» به کار گرفته است. این گونه افراد پس از مرگ، پشتوانه محکمی برای خیرات و مبراتی که می‌تواند در حق آن ها بشود، ندارند؛ چون فرزندی ندارند که پدر یا مادرش حساب شوند یا پدر و مادری ندارند که فرزندش حساب شوند و این رابطه عاطفی بسیار قوی، باعث انجام خیراتی در حق آن ها شود. باز هم می بینیم به صورت غیر مستقیم، قرآن تاکید بر تشکیل خانواده و فرزنددار شدن دارد.

۰
اشتراک گذاری :
برچسب ها